777 554 392 lucie.majerova@re-max.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej služeb Prodávajícího, kterým je Lucie Majerová se sídlem Pětidomí 247/5, Praha 6, 160 00, IČ: 05337216.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na dálku. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese odhadbytupraha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení služby, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní Prodávajícího odhadbytupraha.cz. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Kupujícím, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků a způsobu úhrady kupní ceny. Služba je poskytována on-line.

2.3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá Kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat “ v prodejním formuláři. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si Kupující hradí sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si Kupující objednal a Kupující se zavazuje službu převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Rozhodne-li se Kupující svého práva na užívání služby nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost Kupujícího zaplatit stanovenou cenu.

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Cena, způsob úhrady

3.1. Cena služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího odhadbytupraha.cz. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty zaregistrovaný v České republice.

3.4. Cenu služby hradí Kupující bezhotovostně zvoleným způsobem v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti GOPAY s.r.o.

Kupující má možnosti plateb:

– online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro,
– rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank, Česká spořitelna a případné další,

3.7. Kupní cena je splatná do 2 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je Kupující povinen zaplatit, má Prodávající právo nespokytnout Kupujícímu objednanou službu.

4. Dodací podmínky

4.1. U služeb je odevzdáním myšleno předání odhadu, zaslání v elektronickém dokumentu ve formátu pdf, či českou poštou, kurýrem nebo osobně. 

4.2. Dodací lhůta služby se liší od zvoleného a objednaného balíčku služeb. Aktuální dodací lhůta je uvedena na http://www.odhadbytupraha/cena-dedicke-rizeni/.

4.3. V případě, že Prodávající nedodrží slíbenou dodací lhůtu o více než 10 pracovních dní po zaplacení objednávky, má Kupující právo na vrácení částky za službu. 

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě sedmi dnů od objednání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:
– informaci o odstoupení od smlouvy prosím zašlete emailem na maxima@david.majer.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména, adresy a data nákupu,
– peníze za službu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud je to možné. Nebo se Prodávající dohodne na jiném způsobu vrácení peněz telefonicky či písemně.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu. Prodávající může od smlouvy odstoupit také bez udání důvodu s okamžitou výpovědní lhůtou.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Pokud se Prodávající zpozdí s dokončením služby o více než 10 pracovních dnů, má Kupující právo na vrácení poplatku za službu.

7.4. Pro reklamaci slouží kontaktní email lucie.majerova@re-max.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

7.5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.6. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující o zpoždění byl informován. Prodávající neodpovídá za zpoždění, které mohlo vzniknout technickými problémy na straně Kupujícího, jako je spadnutí konverzace do Spamu, nebo nepřečtení, či nedoručení odeslaného e-mailu. Dále neposkytnutím doplňujících informací nutných k dokončení služby. Kupující má povinnost zajistit, aby e-maily od Prodávajícího přicházely do jeho schránky.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Prodávající není odpovědný za úspěch či neúspěch služby, za pocity Klienta, zdravotní stav a stavy, které může Kupující prožívat. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost textu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím textu. Je povinností Kupujícího před použitím text zkontrolovat. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost Prodávajícího neuplatní. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch textů je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže Prodávající ovlivnit.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat Kupujícího, které vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Na požádání Vám Prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na lucie.majerova@re-max.cz, kde vám je Prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

9.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů: Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

9.4. Možnost odhlášení: Údaje Kupujícího používá prodavající k tomu, aby je mohl informovat o službách, případně zjistit jejich názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by s nimi Kupující nesouhlasil, může to Prodávajícímu kdykoliv oznámit, aby Prodávající mohl údaje podle požadavku zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru může Kupující kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

9.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním objednávkového formuláře Kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Prodávajícího Lucie Majerová se sídlem Pětidomí 247/5, , IČ: 05337216, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9.6. Cookies: Prodávající používá cookies k tomu, abychom mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího odhadbytupraha.cz.

10.2. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím vyřizuje Prodávající, stížnosti může Kupující uplatnit na adrese lucie.majerova@re-max.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných služeb upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.4. 2017.